Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten aanzien van alle andere personen die voor Bureau TBS Advocaten werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Bureau TBS werkzaam waren.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten
en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen werkzaam voor of verbonden aan Bureau TBS Advocaten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Overeenkomst van opdracht

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door een van de bij Bureau TBS Advocaten aangesloten advocaten (hierna: “de contracterende advocaat”), waarna de overeenkomst van opdracht pas tot stand komt.
2.2 Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten als zodanig, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
2.3 De bij Bureau TBS Advocaten aangesloten advocaten beschouwen alle opdrachten als uitsluitend aan een van hen gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht (mede) door een andere persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het voornoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
2.4 De opdrachtgever stemt ermee in dat de contracterende advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer bij Bureau TBS Advocaten aangesloten advocaten.
2.5 Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het volgende op de opdracht van toepassing: de opdrachtgever verleent aan de contracterende advocaat toestemming om zijn gegevens ter kennis te brengen van de bij Bureau TBS aangesloten advocaten, voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht of met het relatiebeheer.

3. Vergoeding

3.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Bureau TBS Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van een door de contracterende advocaat en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.
3.3 Indien de advocaat rechtshulp verleent op een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, is de opdrachtgever gehouden een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, een voorschot op de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage en/of een voorschot op de verschotten op eerste verzoek te voldoen. Zo lang de eigen bijdrage en/of het voorschot niet is voldaan, is Bureau TBS Advocaten gerechtigd de rechtshulp op te schorten en/of te beëindigen.

4. Gegevens / AVG

4.1 Bureau TBS Advocaten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de opdrachtgever, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsverplichting.
4.2 Bureau TBS Advocaten neemt bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding en voldoet daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
4.3 Voor zover dat in het belang van de verdediging van de opdrachtgever/de uitvoering van de
overeengekomen opdracht door Bureau TBS Advocaten noodzakelijk wordt geacht, kan in overleg met de opdrachtgever informatie aan derden (w.o. Openbaar Ministerie, Rechterlijke Instanties, Deskundigen, Media etc.) worden verstrekt, onverminderd de verplichtingen die voor Bureau TBS Advocaten voortvloeien uit de Advocatenwet.
4.4 Door de totstandkoming van de opdracht verleent de opdrachtgever toestemming aan Bureau TBS Advocaten om bij de communicatie over de zaak met de opdrachtgever of met derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. De opdrachtgever realiseert zich dat ondanks alle door Bureau TBS Advocaten genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden kan worden gegeven. Bureau TBS Advocaten is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.
4.5 Bureau TBS Advocaten draagt er zorg voor dat de gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld. Om die reden heeft Bureau TBS Advocaten een Privacy Statement opgesteld, dat op de website is gepubliceerd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van de contracterende advocaat jegens zijn opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
5.2 Voor zover de aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de contracterende advocaat wordt gedekt is de aansprakelijkheid van hem beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden.
5.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
5.4 Schade waarvoor de opdrachtgever de contracterende advocaat aansprakelijk wil houden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de datum waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met deze schade, schriftelijk aan Bureau TBS Advocaten te zijn gemeld. Schade die niet binnen de termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
5.5 Indien derden in opdracht van de opdrachtgever door Bureau TBS Advocaten worden ingeschakeld, zoals (gedrags)deskundigen, is Bureau TBS Advocaten niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.
5.6 De opdrachtgever vrijwaart Bureau TBS Advocaten voor alle aanspraken en kosten van derden als die verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

6. Opzegging

6.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de opdracht op te zeggen.
6.2 Bureau TBS Advocaten heeft het recht de opdracht schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gediend.
6.3 Opzegging doet niet af aan de verschuldigdheid van het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden.

7. Klachtenregeling

7.1 Bureau TBS Advocaten heeft een aparte kantoorklachtenregeling die op elke overeenkomst van opdracht van toepassing is. Deze staat vermeld op de website van Bureau TBS Advocaten: www.bureauTBS.nl

8. Geschillen

8.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, waaronder begrepen geschillen die na de interne klachtbehandeling als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden niet zijn opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2020 vastgesteld.